نشست آنلاین
اولین پیش رویداد کسباتور2

 به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اصفهان، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نظر دارد با همکاری این بنیاد، نشست آنلاین به منظور هم افزایی و معرفی ظرفیت های طرح کسباتور 2 برای اعضاء بنیاد ملی نخبگان اصفهان، برگزار نماید.

شنبه 18 اردیبهشت ماه 1400
ساعت 11 صبح

جهت شرکت در کارگاه کلیک کنید (مستعدین برتر و نخبگان از طریق پورتال خود در سامانه سینا نیز برای ثبت نام اقدام کنند)

تاریخ انتشار : 1400/02/13
کد : 10235
تعداد بازدید: 67