جستجوی اختراعات

دارای تأییدیه سطح سه بنیاد
برگزیده در سایر جشنواره ها

تکمیل شناسنامه اختراعات

با توجه به کسب تأییدیه علمی و اعتبار پژوهشی سطح سه برخی از اختراعات ارائه شده در طی جشنواره های استانی، منطقه ای و یا از طریق سامانه ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان و نظر به اهمیت تبدیل شدن این اختراعات به ارزش افزوده و بسترسازی در راستای جذب سرمایه گذار و معرفی آن ها به صاحبان صنایع، کمیته تجاری سازی بنیاد نخبگان استان اصفهان قصد تهیه و تدوین شناسنامه اختراعات مورد تأیید بنیاد در قالب کتابچه و همچنین از طریق همین سایت را دارد.

اطلاعات دریافتی از سوی مخترعین در نهایت بصورت شناسنامه اختراعات در قالب کتاب و نرم افزار به مخترعین، صاحبان صنایع، سرمایه گذاران در بخش فناوری و مراکز مرتبط با تجاری سازی ارائه می گردد.

جهت تکمیل فرم مشخصات اختراع، کلیلک کنید

عنوان اختراع: طراحی و ساخت چرخ دنده مارپیچ بهینه

 

 

شماره ثبت اختراع: 74288
سال ثبت اختراع: 1390
زمینه های فنی اختراع: مکانیک

کاربردهای صنعتی اختراع: تولید چرخ دنده

شرح و توصیف اختراع: اهمیت كاهش قیمت قطعاتی كه تولید انبوه دارند باعث رشد روز افزون تحقیقات آزمایشگاهی و رایانه ای در زمینه بهینه كردن و كاهش نقاط ضعف آنها در جهت به كار بردن كمترین مقدار ماده و داشتن مناسب ترین ضریب اطمینان در كنار كم هزینه ترین روش تولید گشته است.چرخ دنده در مهندسی مکانیک از اهمیت بالایی برخوردار است و در بسیاری از وسایل مکانیکی استفاده می شود. لذا هرگونه بهبود در جهت اصلاح  عیوب این قطعه از اهمیت شایانیبرخوردار است.

نوآوری موجود در اختراع: تغییر در استاندارد جهانی طراحی چرخ دنده.

مزایای اختراع: تنش كاهش می یابد.تحمل فشارافزایش می یابد.وزن كاهش می یابد.با توجه به افزایش مقاومت چرخ دنده و کاهش اصطکاک طول عمر قطعه افزایش می یابد.با توجه به کاهش وزن چرخ دنده قیمت قطعه كاهش می یابد.با توجه به کاهش اصطکاک صدا و لرزش كاهش می-یابد.بازده و راندمان افزایش می یابد.

وضعیت اختراع: نمونه نیمه صنعتی.

توضیح در ارتباط با وضعیت اختراع: یک نمونه آزمایشگاهی از این طرح ساخته شده و مراحل تست را با موفقیت پشت سر گذاشته و دارای تاییدیه از پارک علم و فناوری نیز می باشد.

مرحله تجاری سازی: نگارش طرح کسب و کار.

نام و نام خانوادگی مخترع اول: نسرین مهدی پور

سهم مشارکت: 25 %

نام و نام خانوادگی مخترع دوم: آرش محمد زاده

سهم مشارکت: 25 %

نام و نام خانوادگی مخترع سوم: حمید رضا مهدی پور

سهم مشارکت: 25 %

نام و نام خانوادگی مخترع چهارم: میترا مهدی پور

سهم مشارکت: 25 %

 
Could not load widget with the id 16.